Fundusze europejskie

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich


w okresie od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach: Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej nr RPSL.08.03.02-24-039G/19 pn. „Kompleksowy program wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi – „PRZYSZŁOŚĆ JEST W MOICH RĘKACH”.

Cel główny projektu: wzrost dostępu do specjalistycznego wsparcia dla min. 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku od 18 do 59 r.ż. w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 r.ż. w przypadku mężczyzn, dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych afektywnych oraz nerwicowych aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenów Siemianowic Śląskich i okolic.

W ramach projektu zaplanowano także możliwość otrzymania przez uczestników projektu zwrotu kosztów dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe po ukończeniu indywidualnego cyklu rehabilitacyjnego na podstawie okazania zakupionego wykorzystanego biletu.

Wartość projektu: 425 287,50 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 361 494,37 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych


nr RPSL.09.02.06-24-0518/18 pn. „Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie Siemianowic Śląskich i miast ościennych.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dla 60 os (24Mi36K) dostępności zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie Siemianowic Śl. i miast ościennych w celu ograniczenia potencjalnych ponownych hospitalizacji poprzez realizację programu „Zajrzeć w siebie” zakładającego świadczenie usług na poziomie lokalnym społeczności w sposób zdeinstytucjonalziowany. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez: zakup wyposażenia i środków trwałych na potrzeby realizacji programu „Zajrzeć w siebie”, informowanie o projekcie, jego korzyściach i elementach niwelujących bariery uczestnictwa oraz rekrutację do niego – realizację programu „Zajrzeć w siebie” prowadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej efekty medyczne.

Planowane efekty:

Dzięki działaniom projektu osoby, które zostały objęte wsparciem będą mogły wrócić do normalnego życia, przy mniejszym obciążeniu zdrowotnym. Projekt przyczyni się do ograniczenia ponownych hospitalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób z zaburzeniami psychicznym.

Liczba miejsc oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości wynosi 10 miejsc.

Wartość projektu: 387 160,96 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 329 086,81 zł.