Praca

OFERTA PRACY

Poszukujemy pracownika Inspektora RODO

Kontakt: +48 506 016 195 bądź e-mail: kontakt@spzlp.pl lub aneta.jozefiok@spzlp.pl

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Szkolnej 2 ogłasza konkurs na stanowisko:

kompleksową obsługę kadrowo-płacową
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika zatrudnionego w SPZLP,
 2. opracowywanie raportów, analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia w SPZLP,
 3. materialna organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej SPZLP, nadzór nad nią,
 4. kierowanie ewidencją czasu pracy pracowników SPZLP,
 5. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy, przygotowywanie poszczególnym pracownikom zakresu obowiązków i innych,
 6. obliczanie wynagrodzeń pracowników SPZLP rozliczanie przepracowanych godzin i dni ustawowo wolnych od pracy, dyżurów i wyjść prywatnych,
 7. planowanie podwyżek i regulacji płac,
 8. ustalanie z zatrudnionymi spraw związanych z czasem wolnym od pracy, urlopami i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie korzystnych dla przedsiębiorstwa planów urlopowych,
 9. nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników SPZLP,
 10. rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń, dokonywanie wpłat, przekazywanie niezbędnych deklaracji (PIT4R, PIT11, ZUS IWA, ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)
 11. przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, organizacja kontaktu na płaszczyźnie urząd – firma, informowanie kierownictwa o powstałych zależnościach i zobowiązaniach,
 12. asystowanie przy ewentualnej inspekcji PIP, dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielanie wyjaśnień,
 13. nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP 
 14. obsługa programu płacowo-kadrowego wykorzystywanego przez SPZLP,
 15. monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących przedsiębiorstwa i opracowanie wymaganych przez nie działań.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko obsługa kadrowo-płacowa Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach” należy składać w terminie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 15:00 pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 2.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

Siemianowice Śląskie, dnia 16.12.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego
w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Szkolnej 2 ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego księgowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2017 r., poz. 2077 ze zm.), osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:
1) doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych – 5 lat w tym min. 3 na stanowisku kierownika działu
2) znajomość ustawy o rachunkowości,
3) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania,
4) znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego szpitala (dokumenty dostępne na stronie internetowej szpitala),
7) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych,
8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
5) oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z czytelnym podpisem.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Prowadzenie rachunkowości SPZLP
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem i archiwizacją dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności.
 5. Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań i deklaracji dla instytucji zewnętrznych (np. Organ Założycielski, ZUS, US, Banki, GUS).
 7. Nadzór nad czynnościami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym:
 • naliczaniem i prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy, wykonywanie wszelkich czynności nakazanych przepisami prawa pracy,
 • obliczaniem wysługi lat i dodatków stażowych pracowników SPZLP,
 • obliczaniem chorobowych wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o angaże i inne dokumenty płacowe;
 • obliczaniem zasiłków chorobowych płatnych z funduszu SPZLP, a także wszystkich innych płatnych z ubezpieczenia społecznego;
 • prowadzeniem kart wynagrodzeń oraz pełnej dokumentacji zasiłkowej dla pracowników,
 • wydawaniem zaświadczeń o wysokości zarobków na żądanie pracowników oraz zainteresowanych instytucji,
 • dokonywaniem poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w przewidywanych ustawą terminach,
 • sporządzaniem informacji o rocznych dochodach pracowników,
 • ustalaniem wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych,
 1. Przechowywanie list płac i innej dokumentacji płacowej przez okres wymagany przepisami, w tym uzgadnianie wykazów pożyczkowych do PKZP, komorników i innych organizacji, dla których dokonywane są potrącenia z list płac,
 2. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z działalnością funduszu socjalnego,
 3. Interpretacja przepisów prawa pracy i nadzór nad ich stosowaniem,
 4. Współudział w sporządzaniu, monitorowaniu i ewidencjonowaniu umów cywilno-prawnych, umów zleceń, umów o dzieło,
 5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz SPZLP usługi z zakresu finansów, księgowości i prawa pracy, nadzór nad prawidłowością wykonywania tych usług.

Dodatkowe informacje:
1) praca w wymiarze czasu pracy: 1/5,
2) miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Szkolnej 2.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach” należy składać w terminie do dnia 14.12.2019 r. do godz. 15:00 pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 2.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

Siemianowice Śląskie, dnia 01.12.2019 r.