Zdrowe miejsce pracy – zdrowe życie

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej


nr RPSL.08.03.02-24-0509/19 pn. „Zdrowe miejsce pracy – zdrowe życie.

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 10 osób (8Ki2M) w tym 4 osób (3K i 1M) w wieku 50 plus pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich dzięki wyeliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii 10 stanowisk pracy 10 osób (8K i 2M) dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy oraz z potencjałem zawodowym uczestnika/uczestniczki projektu określonymi w analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.